ΦΣΘ: Ενημέρωση για το ΠΔ 64/2018 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2018

 

 

 Αρ. Πρωτ. 4181

 

Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Στις 21.07.2018 τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 64/2018 (ΦΕΚ Α’ 124) που ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων καθώς και ειδικότερα ζητήματα των εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ., τίθεται προθεσμία έξι (6) μηνών προκειμένου τα φαρμακεία που λειτουργούν ως εταιρείες εκμετάλλευσης να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του.

Συγκεκριμένα, τα φαρμακεία που λειτουργούν ως εταιρείες εκμετάλλευσης οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής οφείλουν να τροποποιήσουν τα εταιρικά καταστατικά τους ως προς τα κάτωθι συγκεκριμένα στοιχεία:

Α) να τροποποιηθεί η διάρκειά τους, προκειμένου αυτή να γίνει ορισμένου χρόνου.

Β) να τροποποιηθεί ο σκοπός της εταιρείας προκειμένου αυτός να ορισθεί  σε «εκμετάλλευση φαρμακείου». Παρέχεται όμως η δυνατότητα να εξειδικευθούν περαιτέρω ορισμένοι κωδικοί δραστηριότητας, ώστε να ενεργοποιηθούν αυτοί στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Πάντα όμως οι επιπλέον δευτερεύουσες δραστηριότητες οφείλουν να είναι επιτρεπόμενες για τα φαρμακεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ) οφείλουν να εναρμονιστούν με τις ασυμβίβαστες ιδιότητες εταίρων εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5 του αρ. 2 του Π.Δ. Ειδικότερα τα ασυμβίβαστα που εισάγονται είναι τα εξής:

  1. i) φυσικού προσώπου που είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ή
  2. ii) νομικού προσώπου που έχει συσταθεί από ιατρούς ή οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις.

iii) φυσικού ή νομικού προσώπου που: αα) έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την λειτουργία ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ββ) είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων ή έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την Παραγωγή ή Εισαγωγή ή Αντιπροσώπευση ή Χονδρική Πώληση και Εμπορία Φαρμάκων.

  1. iv) φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή μετόχου τρίτου νομικού προσώπου) σε εταιρείες ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ή φαρμακευτικές εταιρείες πάσης φύσεως (ήτοι ΚΑΚ, ή Παραγωγούς ή Εισαγωγείς ή Αντιπροσώπους ή Χονδρεμπόρους Φαρμάκων) ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις εφόσον καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από την έναρξη έως την παύση της δραστηριότητας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φαρμακείου ως προς την φαρμακευτική εταιρεία ή την εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου ή την συνδεδεμένη με αυτές επιχείρηση: αα) είναι ή υπήρξε, κύριος ή επικαρπωτής αριθμού μετοχών ή ποσοστών ή μεριδίων που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων της εταιρείας.
  2. v) συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις iii και iv.

Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προς το σύννομο πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του ΠΔ 64/2018, δηλαδή μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2019 και όλα τα τροποποιημένα καταστατικά οφείλουν να κοινοποιηθούν στο αρμόδιο τμήμα της  Διεύθυνσης Υγείας της ΠΚΜ (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) και στον φαρμακευτικό σύλλογο εντός μηνός από τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια για την αδειοδότηση των φαρμακείων αρχή οφείλει να εφαρμόσει τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του Π.Δ. κυρώσεις.

Οι υπηρεσίες του ΦΣΘ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετική με τις προβλέψεις του νέου Π.Δ. και μπορείτε να απευθυνθείτε για λεπτομέρειες.

 

Για το Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails