ΠΦΣ: Ενημερωτικό έγγραφο υπουργείου Υγείας για παράταση ισχύος αδειών λειτουργίας κληρονομικών φαρμακείων

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π. 4360/13-12-2017

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. Πρωτ.:Δ3(β)/Γ.Π./οικ. 93082/13-12-2017

Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

 


Θέμα: Σχετικά με φαρμακεία
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 4874/6-12-1017 έγγραφο του Γραφείου
κ. Υπουργού


Στη βάση της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των φαρμακείων και του κενού στο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης φαρμακείων που προέκυψε από την υπ’ αριθμ. 1804/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρακαλούμε οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων να μην ανακαλέσουν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων των οποίων η χρονική ισχύς λήγει μετά τις 6-7-2017, ενόψει νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από το Υπουργείο για την αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας ισχύος τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails