Προκήρυξη 10 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ. 2610962330

Telefax: 2610969180

E-mail: [email protected]

Πάτρα 11-9-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 431/11-7-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2969/24-7-2018 τ. Β' για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "Κοσμητολογία-Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών προϊόντων":

Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm) και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, μέχρι 28/9/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/-2018-19/2018-09-10-10-08-14 ή στον Οδηγό Σπουδών).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) του Τμήματος με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται. Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες. Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) θα γίνει στις 3/10/2018 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 28/9/2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση *

2. Ευκρινές αντίγραφο/πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/ια επιθυμεί την εισαγωγή του/της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κλπ)

5. Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

6. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος

7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)

8. Ευκρινές (-ή) αποδεικτικό (-ά) ξένης γλώσσας

9. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές

11. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τους τίτλους της αλλοδαπής).

 

* Για την αίτηση χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/-2018-19/2018-09-10-10-08-57)

 

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2610-962330, φαξ 2610-969180) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ

Καθηγητής

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails