Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.: Ανακοίνωση προς εργοδότες για την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών

Ανακοίνωση προς τους εργοδότες απέστειλε το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, "παρακαλείσθε όπως αναγράφετε ευκρινώς στις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμών, καθώς και στις ετήσεις βεβαιώσεις αποδοχών που λαμβάνει ο μισθωτός, τις ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται για το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.".

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αναλυτικό έγγραφο.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails