ΦΣΘ: Έως τις 21 Ιανουαρίου η εναρμόνιση των εταιρειών φαρμακείων με το ΠΔ περί ιδιοκτησιακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 9 Ιανουαρίου 2019

 

 

 Αρ. Πρωτ. 43

 

Προς: Τα μέλη του ΦΣΘ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 21.07.2018 τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 64/2018 (ΦΕΚ Α’ 124) που ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων καθώς και ειδικότερα ζητήματα των εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου, τέθηκε δε προθεσμία έξι (6) μηνών προκειμένου τα φαρμακεία που λειτουργούν ως εταιρείες εκμετάλλευσης να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του.

Οι εταιρείες φαρμακείων οφείλουν να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος και ειδικότερα: α) να τροποποιηθεί η διάρκειά τους, προκειμένου αυτή να γίνει ορισμένου χρόνου, β) να τροποποιηθεί ο σκοπός της εταιρείας προκειμένου αυτός να ορισθεί  σε «εκμετάλλευση φαρμακείου» (υπάρχει δυνατότητα να εξειδικευθούν περαιτέρω ορισμένοι κωδικοί δραστηριότητας, ώστε να ενεργοποιηθούν αυτοί στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Πάντα όμως οι επιπλέον δευτερεύουσες δραστηριότητες οφείλουν να είναι επιτρεπόμενες για τα φαρμακεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και γ) οφείλουν να εναρμονιστούν με τις ασυμβίβαστες ιδιότητες εταίρων εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5 του αρ. 2 του Π.Δ.

Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις προς το σύννομο, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη αναλυτική ανακοίνωση, πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του ΠΔ 64/2018, δηλαδή μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2019 και όλα τα τροποποιημένα καταστατικά οφείλουν να κοινοποιηθούν στο αρμόδιο τμήμα της  Διεύθυνσης Υγείας της ΠΚΜ (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) και στον φαρμακευτικό σύλλογο εντός μηνός από τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ.

Παρακαλούμε τα μέλη να εναρμονισθούν με τις προβλέψεις του Π.Δ. εντός της ταχθείσας προθεσμία, σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια για την αδειοδότηση των φαρμακείων αρχή οφείλει να εφαρμόσει τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του Π.Δ. κυρώσεις.

Οι υπηρεσίες του ΦΣΘ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετική με τις προβλέψεις του νέου Π.Δ. και μπορείτε να απευθυνθείτε για λεπτομέρειες.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails