ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για τη διαδικασία και το όριο αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο σε περιτοναϊκούς ασθενείς

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία και το όριο αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του "kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού" σε περιτοναϊκούς ασθενείς εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει, από 1/10/2018 τα συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού», εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα, ενώ το ανώτατο ποσό αποζημίωσης του Betadine και του φαρμακευτικού οινοπνεύματος τροποποιείται στα 10 ευρώ.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι "σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018 (ΑΔΑ: 651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/19.9.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε: mε βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018, τροποποιείται το ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών του kit, που είναι το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο, τα οποία θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες γνωματεύσεις αναλώσιμου υγειονομικού υλικού περιτοναϊκής κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών ασθενών. Επομένως ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€. 
Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες εταιρίες περιτοναϊκής κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως αυτά τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Συνεπώς, από 01/10/2018 τα συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «kit αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα".
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails