Τ.Α.Υ.Φ.Ε.: Αύξηση ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών

Το Τ.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ, με έγγραφό του προς τον ΠΦΣ στις 21/03/2019, ενημερώνει ότι με την υπ' αρ. 4241/127/30-1-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 173/Β/2019) και την υπ' αρ. 7613/395/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από 01/02/2019 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα 650,00 ευρώ.

Ως εκ τούτου το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς του ασφαλισμένου διαμορφώνεται στο δεκαπλάσιο του ανωτέρου ποσού, ήτοι στις 6.500,00 ευρώ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις καταβαλλόμενες στο Ταμείο μας εισφορές από 01/02/2019 και εφεξής. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails