Ο ΦΣΘ στα δικαστήρια για τους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ

 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τον φαρμακευτικό κλάδο απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα η κατάργηση με το άρθ. 94 ν. 4387/2016 του κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης ΤΣΑΥ. Οι φαρμακοποιοί που είχαν υπαχθεί στον κλάδο αυτόν προαιρετικά κατέβαλαν επί δεκαετίες αυξημένη ασφαλιστική εισφορά με την προσδοκία ότι θα λάβουν αυξημένη σύνταξη. Η προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με το νόμο έφθανε το ποσοστό του 37,5 % επί της κύριας σύνταξης. Με την κατάργηση του κλάδου τίθεται υπό αμφισβήτηση όχι μόνο το ύψος της δικαιούμενης προσαύξησης, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα των μονοσυνταξιούχων, καθώς εξαρτάται, από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει της οποίας θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Όλα αυτά αποτελούν ασαφείς και αόριστες προϋποθέσεις και πάντως δεν υπάρχει χρονικό όριο εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες. 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει αναθέσει σε εξειδικευμένους νομικούς τη μελέτη των επιπτώσεων του νέου νόμου, τον έλεγχο της συνταγματικότητας αυτού, καθώς και της συμβατότητάς του με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτίθεται σε συνεργασία και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους που θίγονται να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των συμφερόντων των μελών του.

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails