Συμπλήρωση καταστάσεων και τιμολογίων όταν υπάρχουν συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ενόψει της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου νόμου «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» όπου περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το rebate, σας ενημερώνουμε:

1.     Στα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία έχουμε εκτελέσει συνταγές με κάποιο από τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους, καταθέτουμε ΔΥΟ (2) καταστάσεις. Η μια κατάσταση περιλαμβάνει τις συνταγές που περιέχουν κάποιο από αυτά τα 89 φάρμακα και η άλλη κατάσταση περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες συνταγές.

2.     Στα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία έχουμε εκτελέσει συνταγές με κάποιο από τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους, κόβουμε ΔΥΟ (2) τιμολόγια, ένα με το ποσό της κατάστασης που περιλαμβάνει τις συνταγές με τα 89 φάρμακα (στο οποίο ΔΕΝ υπολογίζεται rebate) και ένα με το ποσό της κατάστασης που περιλαμβάνει όλες τις άλλες συνταγές.

3.     Το τιμολόγιο γράφεται κανονικά, όπως μέχρι τώρα. Το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπολογίζεται και παρακρατείται από το Ασφ. Ταμείο υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής, όπως ρητά ορίζεται στο Νόμο.

4.     Στο τέλος του χρόνου το κάθε ταμείο εκδίδει προς τον κάθε φαρμακοποιό βεβαίωση του ποσού που παρακρατήθηκε και το φαρμακείο εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο προς το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ταμείο.

5.     Στους φακέλους του Διανεμητικού αναγράφουμε εξωτερικά στην πρώτη γραμμή κανονικά τον κωδικό ταμείου, το ποσό του τιμολογίου για τα συνήθη φάρμακα και τον αριθμό συνταγών, όπως κάνουμε πάντα. Εφόσον έχουμε συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους συμπληρώνουμε και τη δεύτερη γραμμή όπου στον κωδικό ταμείου αναγράφουμε τα αρχικά Φ.Υ.Κ. Στη συγκεντρωτική κατάσταση που συνοδεύει τις συνταγές αναγράφουμε το σύνολο των δύο, εφόσον υπάρχουν, τιμολογίων.

6.     Στην αίτηση του ΟΠΑΔ αναγράφουμε επίσης τα στοιχεία για τις συνταγές με τα απλά φάρμακα και αν έχουμε εκτελέσει συνταγές με Φ.Υ.Κ. αναγράφουμε τα στοιχεία τους στο πεδίο που υπάρχει για τις συνταγές ΕΤΥΑΠ. Στην περίπτωση που έχουμε ΚΑΙ συνταγές ΕΤΥΑΠ ΚΑΙ ΦΥΚ, αναγράφουμε τα στοιχεία των συνταγών με ΦΥΚ δίπλα από αυτά των ΕΤΥΑΠ.


Οι αλλαγές αυτές ισχύουν για τον ΟΠΑΔ και τα ταμεία του ΔΙΛΟΦ. Υπενθυμίζουμε ότι στο ΙΚΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ συνταγές με κάποιο από τα φάρμακα υψηλού κόστους, ενώ ο ΟΓΑ έχει δώσει οδηγίες πριν από καιρό.

Επίσης, στο site του Συλλόγου μας www.fsth.gr υπάρχουν υποδείγματα της νέας αίτησης για τον ΟΠΑΔ και του τρόπου συμπλήρωσης του φακέλου του ΔΙΛΟΦ.

Παρακαλούμε οι αλλαγές αυτές να πραγματοποιηθούν από την κατάθεση Μαρτίου (συνταγές Φεβρουαρίου).Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails