Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. 2016

Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή-πρόσκληση της Φαρμακευτικής σχολής του ΑΠΘ σχετικά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., 2016

 

Ενημέρωση για την διαδικασία εγγραφής των φαρμακοποιών στο πρόγραμμα

 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημόυ και φαρμακοποιού

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλογος Θεσσαλονίκης απευθύνθηκε στο δικηγορικό γραφείο Κτενίδης - Τσιάντος - Κωνσταντινίδης απ' όπου και δόθηκε η παρακάτω γνωμοδότηση, προκειμένου να είμαστε κατωχυρωμένοι κατά την διάρκεια της πρακτικής των φοιτητών (και μόνο).

Από τα στοιχεία που τίθενται υπ’ όψη μου προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν, συμβάλλεται το Πανεπιστήμιο, με τον Φαρμακοποιό που ορίζεται ως φορέας υποδοχής. Αντικείμενο είναι η πρακτική άσκηση φοιτητών σε φαρμακεία (μεταξύ άλλων). Αντίστοιχα μεταξύ του Πανεπιστημίου και των φοιτητών υφίσταται και δημιουργείται σχέση μαθητείας με οιονεί εργοδότη την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.  

Η πρακτική άσκηση είναι η μαθητεία με σκοπό την εκπαίδευση του μαθητευόμενου για την εκμάθηση της πρακτικής του αντικειμένου σπουδών. Διακρίνεται από τη σύμβαση εργασίας κατά το γεγονός ότι η απασχόληση του ασκούμενου – μαθητευόμενου δεν αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, αλλά στην απόκτηση των αναγκαίων πρακτικών γνώσεων του φοιτητή στο αντικείμενο σπουδών και κατά τη διάρκεια των σπουδών.  

Με αυτά τα δεδομένα είναι σύμφωνη με το νόμο η απαλλαγή του φορέα υποδοχής από την υποχρέωσης πληρωμής μισθού και ασφάλισης του μαθητευόμενου.  

Ακόμη ο εκπαιδευτής – φορέας υποδοχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης ή συμπερίληψης του μαθητευόμενου σε πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ εντύπων που αφορούν παρόχους προγραμμάτων κατάρτισης, διότι αυτά αφορούν εργοδότες που υπάγονται απ’ ευθείας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στην προκειμένη περίπτωση η χρηματοδότηση είναι προς το ΑΠΘ μέσω ΕΣΠΑ και ενδεχομένως αυτό έχει υποχρέωση υποβολής των σχετικών εντύπων.  

Σε περίπτωση ελέγχου στο φαρμακείο τέλος ο φαρμακοποιός καλύπτεται με την επίκληση και επίδειξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας.  

   

Νίκος Μ. Τσιάντος

Κτενίδης Τσιάντος Κωνσταντινίδης

Δικηγορική Εταιρεία
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails