Ακόμα ένα νέο δελτίο τιμών που ισχύει από 5/8/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄
 
Ταχ. Διεύθυνση  : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας             : 101 87

Τηλέφωνο          :210 5237483

FAX                    : 210 5227360

 
    

Αναρτητέα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου

        

 

ΑΘΗΝΑ        2 / 8 / 2011

         Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ3(α) /οικ. 88081

          

 

 

ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

 

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)

2.       Το Ν.Δ. 96/73 «Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91, 1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.

3.       Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4.       Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-04-2010).

5.       Το άρθρο 69 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011).

6.       Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

7.       Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.       Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/07-09-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9.       Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09) «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.    Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

11.    Τα άρθρα 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/31-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

12.    Το άρθρο 39 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13.    Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.

14.    Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

15.    Την Υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 35997/11.4.2011 Συγκρότησης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

16.    Το από 29.07.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

17.    Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ. 73422/29-6-2011 Απόφαση «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

18.    Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ. 75145/4-7-2011 Απόφαση «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

19.    Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ. 85781/27-7-2011 (ΦΕΚ 1666/Β/27-7-11) Απόφαση «Αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του ά. 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010».

20.    Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.66084/10-6-11 Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1231/Β/14-6-2011).

21.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

 

Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

 

Άρθρο 2

 

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

 

Άρθρο 3

 

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την 5-8-2011.

 

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ         
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.       Υπουργείο Εργασίας &
Κοιν. Ασφάλισης,
Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10

2.       Ε.Ο.Φ.
α) Γραφείο Προέδρου
β) Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού
Μεσογείων 284, Χολαργός

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.       Γρ. κ. Υπουργού

2.       Γρ. κ. Υφυπουργού

3.       Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

4.       Γρ. Γεν. Δ/ντριας Υγείας

5.       Δ/νση Φαρμάκων και ΦαρμακείωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails