Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί και αφορούν το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, σας ενημερώνουμε πως ο νόμος 4254/2014 που αναφέρεται στο ωράριο διευκρινίζει ότι:
 «2. α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο.»
Κατά συνέπεια, στον προαναφερόμενο νόμο περιγράφεται επακριβώς η ώρα που πρέπει να κλείνουν όλα τα φαρμακεία (πλην εκείνων που έχουν κάνει διαφορετική δήλωση στην Περιφέρεια) και αυτή είναι η ώρα που έχει ορισθεί από τη σχετική απόφαση του κάθε Δήμου. Για παράδειγμα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης το απογευματινό ωράριο λειτουργίας λήγει στις 20.30 και μετά από την ώρα αυτή λειτουργούν μόνο τα διανυκτερεύοντα.

Οποιοσδήποτε συνάδελφος λειτουργεί πέραν της λήξης του απογευματινού ωραρίου παραβιάζει το ωράριο και θα παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), το οποίο προσετέθη ως παρ. 5 στο άρθρο 9 του Ν. 1963/1991, ορίζεται ότι:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α' 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

Σας παρακαλούμε λοιπόν να σέβεστε στο σύνολό τους, τους νόμους που επικαλείστε, αλλά πολύ περισσότερο να σέβεστε τον κόπο των συναδέλφων που διανυκτερεύουν με βάση το πρόγραμμα εφημεριών του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails