Έγγραφο του συλλόγου μας για την χορήγηση νέων αδειών

Προς: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, τμήμα φαρμάκων-φαρμακείων

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08.8.2014) ορίζεται ότι «1. H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»

Με το δε άρθρο 219 ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση…»

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καταργείται η υποβολή απλής γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και της άδειας για συστέγαση φαρμακείων.

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. έχει εκφράσει την αντίθεσή του με τα άρθρα αυτά, βασιζόμενο σε γεγονότα που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη, όπως αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή συστέγασης συναδέλφων που ήταν υπόλογοι για σοβαρές πειθαρχικές και ποινικές παραβάσεις, καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό και σε αναμονή της τελεσίδικης απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3601/1928, σκοπός των Φαρμακευτικών Συλλόγων είναι μεταξύ άλλων "η προσπάθεια προς προαγωγήν της φαρμακευτικής επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, η μέριμνα περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των φαρμακοποιών, η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νομοθεσίας ...".

Στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι "Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δικαιούνται εντός του κύκλου της νομίμου δράσεως αυτών να ποιώνται προτάσεις εις τας κρατικάς αρχάς, η δε γνώμη αυτών δύναται να ζητή υπό των τελευταίων προκειμένου περί ρυθμίσεως ζητήμάτων αφορώντων το φαρμακευτικόν εν γένει επάγγελμα."

Τέλος, στην παρ. 3 ορίζεται ότι: "Αι υγειονομικαί Υπηρεσίαι υποχρεούνται να παρέχωσιν εις τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους πάσαν αναγκαίαν δια την εκτέλεσιν του παρόντος Νόμου πληροφορίαν, εφ' όσον δια ταύτης δεν παραβλάπτονται υπηρεσιακά συμφέροντα, οι δε Φαρμακευτικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν εις τας κρατικάς αρχάς πάσαν αιτουμένην πληροφορίαν."

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, να μας ενημερώνετε έγκαιρα για τις αιτήσεις άδειας ίδρυσης νέου ή συστεγασμένου φαρμακείου που κατατίθενται στην Υπηρεσία σας. Η ενημέρωση αυτή θα έχει σκοπό αποκλειστικά τη γνωστοποίηση στο Σύλλογο των αιτούντων άδεια ίδρυσης φαρμακείου και δεν συνδέεται με την προηγούμενη διαδικασία της χορήγησης γνωμοδότησης.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails