Προκήρυξη διαγωνισμού για το 2°ΠΣΕΦ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήρια κατακύρωσης την αρτιότερη τεχνική προσφορά σε συνδυασμό με την προσφερόμενη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου - οργανωτικού γραφείου που θα αναλάβει τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και συγκεκριμένα μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και το αργότερο μέχρι ώρα 14.00’της ημέρας αυτής.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 7η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00 στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Φ.Σ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τα Γενικά Στοιχεία, οι Ειδικοί Όροι και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Διαγωνισμού, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.fsth.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν αντίγραφό της από τα γραφεία του ΦΣΘ, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Βογιατζή, στο  τηλέφωνο 2310471776

Για τον Φ.Σ.Θεσσαλονίκης

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

  Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του διαγωνισμού

Δημοσίευση ΠερίληψηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails