Ενέργειες ΦΣΘ κατά της ΚΥΑ σχετικά με την άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Αγαπητοί συνάδελφοι Σας ενημερώνουμε ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανέθεσε στη δικηγορική εταιρεία Θεσσαλονίκης ΚΤΕΝΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφασης Γ5(β)Γ.Π.οικ.82829/29-10-2015 του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Οι αιτήσεις κατατέθηκαν την 2-12-2015 και εκκρεμούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ, αναμένεται δε ο προσδιορισμός της ημερομηνίας συζητήσεώς τους από το Δικαστήριο».Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails