Ηλεκτρονικές καταστάσεις στον ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η               Αθήνα, 12 -10 - 2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : ΙΑ΄ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1190

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αριθ. 400/326/1983 (ΦΕΚ 144/Β/5-4-1983),
2. Το άρθρο 10 του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ,
3. Τις οικονομικές ανάγκες της χώρας για την περιστολή των δαπανών στο Δημόσιο,
4. Το Εισηγητικό Σημείωμα αριθ. 998/11-10-2011 του Κλάδου Φαρμακευτικής Περίθαλψης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της αλλαγής της συγκεντρωτικής κατάστασης καταχώρησης των συνταγών φαρμάκων από το χειρόγραφο τρόπο και τις διαστάσεις του εντύπου Α3 στην παραγωγή ηλεκτρονικής κατάστασης καταχώρησης συνταγών σε διαστάσεις εντύπου Α4.
Η ηλεκτρονική κατάσταση θα έχει όλα τα πεδία και τις διαγραμμίσεις που περιέχει ηχειρόγραφη κατάσταση Α3 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ υπόδειγμα αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails