Ενημέρωση για το έργο της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/ 728
---------------
ΠΡΟΣ
1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
4. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το έργο της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ»

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των πληροφοριακών εργαλείων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας προχωρά στο έργο της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών. Το έργο αυτό αφορά στη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των υποβαλλόμενων συνταγών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει ως στόχο:

·        Την συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα των λογαριασμών (συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται, σε μηνιαία βάση, από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ φαρμακεία στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

·        Τον μηχανογραφικό έλεγχο των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και των συνταγών, την μηνιαία πληρωμή «προκαταβολών» μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ καθώς και την εκκαθάριση των Λογαριασμών των φαρμακείων

·        Την ενημέρωση της Διοίκησης, των Υποκαταστημάτων και των φαρμακοποιών για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των λογαριασμών

·        Την ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS), για θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης,

·        Την παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την ενημέρωση των Μονάδων Υγείας και των ιατρών με αποστολή «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης»

Παράλληλα, κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.42000/οικ.28746/2920/17-12-2009 (ΦΕΚ 2504/18-12-09) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχώρησε στην έκδοση:

α) νέων συνταγολογίων για τους ιατρούς του Ιδρύματος τα οποία θα διανέμονται από 1η Φεβρουαρίου 2010 (επισυνάπτεται δείγμα της φόρμας του νέου συνταγολογίου)

β) νέων ατομικών συνταγολογίων τα οποία θα διανεμηθούν, σε μεταγενέστερη φάση, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Τα συνταγολόγια αυτά θα έχουν την ίδια γραμμογράφηση με τα συνταγολόγια που θα διανεμηθούν στους ιατρούς. Σημειώνεται ότι όταν όλοι οι ασφαλισμένοι εφοδιασθούν με συνταγολόγια τότε οι ιατροί θα συνταγογραφούν αποκλειστικά στα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων.

Δίδονται στη συνέχεια λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν στην ορθή συνταγογράφηση και την ορθή εκτέλεση των συνταγών.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι συνταγογράφοι ιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Κέντρων Υγείας που συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του Ιδρύματος.

Επίσης αντίγραφο του παρόντος εγγράφου να δοθεί από τα αρμόδια Υποκαταστήματα στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς στην επόμενη παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων
 

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails