ΕΟΦ: Περιορισμός Διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU και RELENZA

Ε.Ο.Φ. 32401/5-5-2009
ΘΕΜΑ : Περιορισμός Διάθεσης του αντι-ιικού φαρμάκου TAMIFLU (oseltamivir) της Roche (Hellas) Α.Ε.
Έχοντας υπ' όψιν:
1. Το Ν.1316/1983, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ. 8 του N1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008)
2. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πανδημίας της νέας γρίπης
3. Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β '59/2006)
4. Το με αρ. πρωτ.ΕΟΦ 32293/5-5-09 έγγραφο ΕΚ. ΕΠ. Υ (αρ. πρωτ. E.Κ.ΕΠ.Υ. 2219/4-5-09)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αποφασίζουμε να περιοριστεί η διάθεση και διακίνηση του αντι-ιικού φαρμάκου TAMIFLU (oseltamivir) από την εταιρεία Roche, μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ.
Τα προϊόντα που ήδη έχουν διατεθεί στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία, θα χορηγούνται μόνο με νοσοκομειακή συνταγή n οποία θα φυλάσσεται στο φαρμακείο.
Ο περιορισμός ισχύει μέχρι νεωτέρας απόφασης του ΕΟΦ.
Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκείμενου να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας σε ενδεχόμενη πανδημία της Νέας Γρίπης δεδομένου του επιπέδου επαγρύπνησης που έχει ανακοινώσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ).
 
ΕΟΦ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ RELENZA ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32805/6-5-2009 απόφαση του Ε.Ο.Φ. περιορίζεται η διακίνηση και η διάθεση του RELENZA μόνο απο τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Τα προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία, θα χορηγούνται μόνο με νοσοκομειακή συνταγή η οποία θα φυλάσσεται στο φαρμακείο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails