Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιμορφωτικά προγράμματα εργοδοτών σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως θα έχετε ενημερωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας, όπως είναι τα φαρμακεία, και απασχολούν μέχρι 50 άτομα δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα.

Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εξασφάλισε ειδική προσφορά για τα μέλη του από τα Κ.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ με σκοπό την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας με κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα τα 55 ευρώ. Το αρχικό κόστος συμμετοχής ανερχόταν στα 75 ευρώ. Ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης είχαν γίνει μέσω του συλλόγου μας και στο παρελθόν.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες επιμόρφωσης) για τις επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας (έως 50 εργαζόμενους). Μετά την παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας καθώς θα τους χορηγηθεί Βεβαίωση Επιμόρφωσης. Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εγκρίσεώς τους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας) στις πιστοποιημένες από το ΕΟΠΠΕΠ δομές του Κ.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ.

Σύμφωνα, επίσης, με την Υπουργική Απόφαση 5072/6/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 449 Β), από 1ης Μαρτίου 2013 έγινε πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε 3 - Αναγγελία πρόσληψης, Ε 4 - Πίνακας προσωπικού, Ε 5 - Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε 6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, Ε 7 - Βεβαίωση/δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Ε 8 - Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης, και από 1ης Ιουλίου 2013 εντύπων Ε 9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας και Ε 10 - Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που απευθύνονται προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Δεδομένου λοιπόν ότι η ύπαρξη του τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν 1 ή περισσότερους εργαζομένους, δεν καθίσταται πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω εντύπων χωρίς τη συμπλήρωση των στοιχείων του τεχνικού ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Όσοι συνάδελφοι επιλέξουν την περίπτωση να επιμορφωθούν οι ίδιοι, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, καθώς και να επωφεληθούν της ειδικής προσφοράς για τα μέλη μας από το Κ.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται και στέλνοντάς την στα γραφεία του συλλόγου μας, αφού πρώτα διαβάσουν και την σχετική ενημερωτική επιστολή που επισυνάπτεται. Εάν από την εξέταση των στοιχείων της αίτησής σας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιμόρφωσης θα ενημερωθείτε σχετικά.

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 30 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης, καθώς και του ότι το κάθε τμήμα μπορεί να αποτελείται από περίπου 25-40 άτομα, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αντιθέτως, στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα τμήμα 25-40 ατόμων δεν θα μπορέσει να ισχύσει και η προσφορά από το ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κόστος συμμετοχής για τον κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από το ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ στα 75,00 ευρώ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails