Ενημέρωση από το ΙΚΑ για τα αναλώσιμα

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για προμήθεια αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από φαρμακεία»
ΣΧΕΤΙΚΑ:1.«Το υπ’αριθμ.Γ55/811/12-11-10 Γενικό έγγραφό μας»
2. «Το υπ’αριθμ.312/16-9-92 ΠΔ/μα (ΦΕΚ 157) περί οργάνωσης και συγκρότησης των Φαρμακείων»

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις προϋποθέσεις αποζημίωσης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από φαρμακεία, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Γενικό έγγραφό μας (σχετικό 1), διευκρινίζεται ότι:
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.312/92 ΠΔ/μα, τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν, εκτός από φάρμακα, και είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, διαιτητικά προϊόντα, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα, βοηθήματα, κτηνιατρικά φάρμακα (άρθρο 1), καθώς επίσης και διάφορα προϊόντα υγειονομικής χρήσεως (άρθρο 4) και
Συνεπώς, τα φαρμακεία εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να εμπορεύονται ιατροτεχνολογικά προιόντα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, δεδομένου ότι η άδεια λειτουργίας των φαρμακείων (που έχει υποβληθεί και διατηρείται στην Υπηρεσία μας) επαρκεί.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Διοικητή
2.Γρ.Υποδιοικητή κ.Νικόλη
3.Γρ.Υποδιοικητή κ.Πατσούρη
3.Γρ.Υποδιοικητή κ.Σαριβουγιούκα
5.Γρ.Γεν.Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
6.Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης
7.Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας
8.Συντονιστές Διοίκησης
9.ΥΠΕΔΥΦΚΑ
10 .ΠΑΝΕΛ.ΦΑΡΜ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Πειραιώς 134 Τ.Κ.118 54
11.ΦΑΡΜ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου Τ.Κ.10436
13.ΦΑΡΜ/ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κουντουριώτου 128 Πειραιάς Τ.Κ. 185 32Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails