Ο τρόπος απόδοσης του 3% από τη Φαρμακοβιομηχανία

ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 871
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
......................... 1
Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις δια.
τάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008. .................... 2
..................... 3
.............. 4
.................... 5
........ 6
............................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
...
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π οικ. 59716 (2)
Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατά.
ξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 6 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194/25.9.2008).
2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3/3525/12.12.2005 (Β’ 1869) «Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» ΑΔ 14/89» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Το άρθρο 10 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες/κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων βαρύνονται με την απόδοση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ ποσοστού 3% επί της λιανικής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων τους, που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΟΠΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008.
Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεων της, αφού αφαιρεθούν οι απευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ως συμμετοχή του ασφαλισμένου ποσοστό 15% και η σχέση δημόσιας ιδιωτικής δαπάνης για φάρμακα, ήτοι 65%-35%.
2. Ο ΕΟΦ, εντός δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε τετραμήνου, υποχρεούται να συντάσσει επίσημη κατάσταση με τις πωλήσεις κάθε εταιρείας ανά προϊόν και να υπολογίζει το ποσό που αντιστοιχεί στο προαναφερόμενο ποσοστό και πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών.
3. Κάθε φαρμακευτική εταιρεία/κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση του υπολογισθέντος ποσού, αποδίδει αυτό σε λογαριασμό που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ αναζητούν το ποσό που τους αναλογεί, σύμφωνα με τη συμμετοχή εκάστου στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης των οφειλομένων ποσών, αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπάρξεως και τοπικού αντιπροσώπου, η γνωστοποίηση του υπολογισθέντος ποσού και η απόδοση στο λογαριασμό γίνεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας με μέριμνα του τοπικού αντιπροσώπου.
4. Στις Δ/νσεις Οικονομικού και Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της ΓΓΚΑ ανατίθεται ο συντονισμός, η επεξεργασία και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails