Ενημέρωση για τους φαρμακοποιούς που λειτουργούν φαρμακεία με εταιρική μορφή

Προς τους Φ.Σ. της Χώρας

1.    Θέτουμε υπόψη σας, ότι σε της εκτέλεση της με αριθμό Κ1-941/2012 απόφασης του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 1468/3-5-2012) και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όλοι όσοι έχουν συστήσει Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, για την εκμετάλλευση του φαρμακείου τους (περιλαμβάνονται φυσικά και τα συστεγασμένα φαρμακεία) προ της 4-4-2011 οφείλουν να ζητήσουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), που τηρείται στα κατά τόπους Εμπορικά Επιμελητήρια (ΠΡΟΣΟΧΗ: απλή εγγραφή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ και όχι έγγραφή ως μέλους του Εμπορικού Επιμελητηρίου του φαρμακοποιού, δοθέντος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3601/28 δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωση), εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών δηλαδή 2-10-12,πλην όμως η προθεσμία αυτή, με νεώτερη απόφαση, την με αριθμό 1136/30-5-2012, ορίσθηκε από 23-7-2012 έως και 11-10-2012.

2.    Η εγγραφή γίνεται με αίτηση, ατελώς, του ενδιαφερόμενου, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, με χρήση κωδικών του TAXIS NET και στη συνέχεια μέχρι 11-10-12 πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) εφόσον είναι κωδικοποιημένο, άλλως υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό και οι μετέπειτα γενόμενες τροποποιήσεις αυτού.

3.    Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι η μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ, ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων, εντός της ως άνω αναφερθείσης προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 600 έως 30.000 Ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων (άρθρο 17 ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

4.  Παρακαλούμε φια την σχετική έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας, που τα φαρμακεία τους (συστεγασμένα ή μη) λειτουργούν με εταιρική μορφή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails