Προβλεπόμενες ημερομηνίες πληρωμών των φαρμακείων από το ΙΚΑ για το 2010
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails