Το νέο Π.Δ για τα κωδεϊνούχα

Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/7.8.1988), τα άρθρα 12 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/26.7.1993) καθώς και τα άρθρα 1, 7 και 22 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103/Α/25.5.2006).
2) Τις υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 (ΦΕΚ 535/Β/1.8.1988), Α6β/6199/21.6.1990 (ΦΕΚ 448/Β/23.7.1990) και Α6β/10410/30.10.1990 (ΦΕΚ 683/Β/30.10.1990) υπουργικές αποφάσεις.
3) Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000).
4) Τον ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/6.8.2003) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005).
5) Το από 13.3.2008 υποβληθέν αίτημα της εταιρείας Boehringer- Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
6) Το υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/38964/2.4.2008, έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκων προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) και Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.) για τις απόψεις τους.
7) Τις κατατεθείσες απόψεις του Π.Φ.Σ. και Π.Ι.Σ. με τα υπ’ αριθμ.3290/17.4.2008 και 834/18.6.2008 αντίστοιχα.
8) Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών υπ’αριθμ. 6/(5.10.2004).
9) Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθμ. 6/(16.9.2008) σχετικά με επαναφορά σε ισχύ της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3γ/97857/26.10.2004 υπουργικής απόφασης.
10) Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται ως ακολούθως:

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

2) Με συνταγή του ν. 1729/1987 (μονόγραμμη - θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη - θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

Κάθε άλλη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα προαναφερόμενα παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails