Αύξηση της συμμετοχής του ασθενούς έως και 56,31% για τα ίδια φάρμακα που έπαιρνε!



Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails