Σύγκριση τιμών διάθεσης Νοσοκομειακών φαρμάκων από Φαρμακεία Νοσοκομείων και Ιδιωτικά φαρμακεία

Σύγκριση τιμών διάθεσης Νοσοκομειακών φαρμάκων από:

α) Φαρμακεία Νοσοκομείων

β) Ιδιωτικά φαρμακεία

    Σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι πρότινος και που αφορούσε 89 «Νοσοκομειακά φάρμακα» (εκ των οποίων μόνο 32 είναι δυνατόν να διατεθούν από ιδιωτικά φαρμακεία για να χρησιμοποιηθούν σε οικιακό περιβάλλον, τα υπόλοιπα 57 απαιτούν νοσοκομειακό περιβάλλον χορήγησης), ένα φάρμακο υπαγόμενο στην κατηγορία αυτή διετίθετο από την βιομηχανία στο μεν ιδιωτικό φαρμακείο στην τιμή π.χ. των 100€, ενώ διετίθετο στο νοσοκομειακό φαρμακείο στην τιμή των 87 €. Το Νοσοκομειακό φαρμακείο το πωλούσε προς τα ασφαλιστικά ταμεία στην τιμή των 105€.

    Σύμφωνα με τα δεδομένα του νέου Νόμου, το ίδιο φάρμακο το προμηθεύεται και το ιδιωτικό και το Νοσοκομειακό φαρμακείο στην ίδια τιμή των 87 €.

     Το φάρμακο αυτό πωλείται από το Νοσοκομείο προς τα ασφαλιστικά ταμεία στην τιμή των 105€, χωρίς να προσθέτει Φ.Π.Α., καθώς απαλλάσσεται.

      Στο ίδιο φάρμακο (που το ιδιωτικό φαρμακείο προμηθεύεται επίσης στην τιμή των 87€) προστίθεται το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει για όλα τα φάρμακα και καταλήγουμε στην τιμή των 117,45 €.

     Επ’ αυτής της τιμής προστίθεται ο Φ.Π.Α., αλλά στην σύγκριση που πραγματοποιούμε δεν τον υπολογίζουμε α) διότι ο Φ.Π.Α. δεν είναι στοιχείο κόστους καθώς επιστρέφεται στο κράτος και β) προκειμένου να είναι συγκρίσιμες οι τιμές διάθεσης από ιδιωτικό ή Νοσοκομειακό φαρμακείο πρέπει να έχουν (ή να μην έχουν) τις ίδιες επιβαρύνσεις.

    Επομένως, από την μέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει συνοπτικά το συμπέρασμα ότι ενώ και το ιδιωτικό και το Νοσοκομειακό φαρμακείο προμηθεύονται το ίδιο φάρμακο στην ίδια τιμή των 87€, το διαθέτουν το μεν Νοσοκομειακό φαρμακείο 105€ (χωρίς Φ.Π.Α.) το δε ιδιωτικό φαρμακείο 117,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

    Αν όμως λαβουμε υπ’ όψιν ότι το ιδιωτικό φαρμακείο φορολογείται επι των κερδών του, (τιμή πώλησης–τιμή αγοράς δηλ. 117,45-87= 30,45 κέρδος) ο φόρος που προκύπτει στο ανωτέρω  παράδειγμα είναι (30,45 Χ 40%)=12,18 € και είναι ποσό που επιστρέφεται στο κράτος.

    Άρα η τελική επιβάρυνση του κράτους (με την ευρεία έννοια που συμπεριλαμβάνει και τα ασφαλιστικά ταμεία) είναι 117,45-12,18= 105,27 €.

     Άρα το φάρμακο του παραδείγματός μας είτε διατίθεται από το Νοσοκομειακό φαρμακείο, είτε από το ιδιωτικό, κοστίζει στον κρατικό προυπολογισμό 105 €.

     Στους ανωτέρω υπολογισμούς δεν έχουμε λάβει υπ’ όψιν ούτε έχουμε επιμερίσει το κόστος λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου (μισθοί φαρμακοποιών, βοηθών, εξοπλισμός, συντήρηση κ.λπ.) που επίσης επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό, σε αντίθεση με το ιδιωτικό φαρμακείο που τα έξοδα λειτουργίας του επιβαρύνουν τον ιδιώτη φαρμακοποιό.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φ.Σ.Θ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails