Προτάσεις για τη μείωση των δαπανών της φαρμακευτικής περίθαλψης

Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επεξεργάστηκε και παρέδωσε στον Π.Φ.Σ. την παρακάτω εισήγηση για τη μείωση της Φαρμακευτικής δαπάνης.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν προς την κατεύθυνση μείωσης των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να καταταγούν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα υπάγονται τα μέτρα που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν αμέσως, θα έχουν άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, δεν απαιτούν κόστος και στο σύνολό τους είναι ευρύτατα αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και από την κοινωνία. Στην δεύτερη ομάδα υπάγονται τα μέτρα που απαιτούν χρόνο για την υλοποίησή τους, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κόστος και το οικονομικό αποτέλεσμα προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων θα φανεί μετά από 3-5 έτη.

Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΩΝ

1. Κατάρτιση μεγάλου καταλόγου ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΟΤC όπου ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν βιταμινούχα σκευάσματα, αντιβηχικά σιρόπια, αναλγητικές αλοιφές, ελαφρά αναλγητικά(τύπου DEPON, PONSTAN κλπ), αλοιφές για ελαφρά δερματικά προβλήματα(π.χ. τσιμπήματα εντόμων), βελτίωσης της στυτικής δυσλειτουργίας (π.χ. VIAGRA, CIALIS), αδυνατιστικά (τύπου XENICAL), διαφημιζόμενα (τύπου ΒΙSOLVON), αντισηπτικά εξωτερικής χρήσης (τύπου BETADINE), αντισηπτικά στόματο- φαρυγγικής περιοχής (τύπου LYSOPAINE, HEXALEN)
Τα φάρμακα αυτά
α) Θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται φάρμακα
β) Θα έχουν ταινία γνησιότητας με χαρακτηριστική χρωματική διαφοροποίηση
γ) Η τιμή τους θα συνεχίσει να ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως μέχρι σήμερα
δ) Μπορούν να μην ανακοστολογηθούν (καθώς δεν θα αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα) με παράλληλη δέσμευση ότι οι τιμές τους θα είναι σταθερές για τα επόμενα 2 έτη, αναπροσαρμοζόμενες από το 3ο έτος και μετά κατά το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού. Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με την επαναφορά της λίστας θα μειώσει σημαντικά τον κατάλογο των φαρμάκων που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και κατ' επέκταση τη δαπάνη αποζημίωσής τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα ωφεληθούν από τη μη αποζημίωση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. (OTC)περίπου 500.000.000 € / έτος.
2) Ανακοστολόγηση των φαρμάκων με κριτήριο τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης. Προκύπτει προφανώς μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων κατά μέσο όρο 25% έως 30%. Επακόλουθα γεννάται το ερώτημα τι θα γίνει με τα υπάρχοντα αποθέματα στα φαρμακεία, δεδομένου ότι πολλά εξ' αυτών θα πωλούνται πλέον σε τιμή χαμηλότερη της τιμής κτήσης, άρα με ζημία. Προς τον σκοπό της ήπιας προσαρμογής προς τα νέα δεδομένα προτείνονται τα ακόλουθα
α) Να δοθεί εξάμηνη δυνατότητα στα φαρμακεία διάθεσης των αποθεμάτων τους
β) Προκειμένου να διαχωρίζονται τα αποθέματα από τις νέες παραλαβές, προτείνεται στις νέες συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν με τις νέες τιμές, να υπάρχει επί της ταινίας γνησιότητας η εκτύπωση των λέξεων <<ΝΕΑ ΤΙΜΗ>>. Επειδή στο προτεινόμενο μεταβατικό εξάμηνο δεν υπάρχει προοπτική διάθεσης όλων των αποθεμάτων και δεδομένου ότι μετά την λήξη του εξαμήνου τα εναπομείναντα αποθέματα θα διατίθενται πλέον με ζημία μέχρις εξαντλήσεών τους, προτείνουμε λογιστική έκπτωση-μείωση του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από το βιβλίο εσόδων-εξόδων ύψους 20%,που θα ισχύσει άπαξ και μόνον για το φορολογητέο εισόδημα του 2010.
3) Νοσοκομειακή συσκευασία
Οι υπάρχουσες συσκευασίες φαρμάκων είναι ασφαλείς και πρακτικές για τους ασθενείς των ιδιωτικών φαρμακείων, αλλά οδηγούν σε σπατάλη πόρων στο νοσοκομείο. Προτείνεται υποχρεωτικός καθορισμός νοσοκομειακής συσκευασίας που εξασφαλίζει ημερήσια δοσολογία ανά ασθενή, ατομική χορήγηση και έλεγχο της δαπάνης.
4) Επανακαθορισμός των συσκευασιών που διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία. Επιβάλλεται επανακαθορισμός των συσκευασιών με κατεύθυνση τη μείωση των περιεχομένων ποσοτήτων, διότι παρατηρείται τελευταία όλο και πιο συχνά η υποκατάσταση των υπαρχουσών συσκευασιών από νέες με μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων (και μεγαλύτερη τιμή) χωρίς τις περισσότερες (αν όχι όλες) φορές να συνυπάρχει επιστημονικός λόγος.
5) Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί αμέσως στα νοσοκομεία, με άμεσο επακόλουθο τη διακοπή της σχέσης ιατρού και φαρμακοβιομηχανίας. Επιβάλλεται να συνδυασθεί με το επόμενο μέτρο.
6) Μειοδοτικοί διαγωνισμοί νοσοκομείων. Για ένα μεγάλο αριθμό φαρμάκων η προμήθεια εκ μέρους των νοσοκομείων μπορεί να γίνεται με βάση την δραστική ουσία και με διαδικασίες αντίστοιχες αυτών που εφαρμόζονται για τις προμήθειες του Δημοσίου, επιτυγχάνοντας τιμές σημαντικά χαμηλότερες από ότι οι νοσοκομειακές με τις οποίες αγοράζει σήμερα.
7) Εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 3457/2006 (REBATE)

Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΩΝ

Στην ομάδα αυτή υπάγονται μέτρα που η προετοιμασία και εφαρμογή τους απαιτούν σημαντικό χρόνο. Είναι κυρίως μέτρα διαχρονικά με προοπτική απόδοσης στην προσπάθεια εξοικονόμησης δαπανών μετά από 2-3 έτη. Είναι σημαντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως μετά τα άμεσης προτεραιότητας .
1) Μηχανογράφηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, ιατρείων, νοσοκομείων, φαρμακείων κλπ.
2) Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ανά ασφαλισμένο
3) Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης για την ορθή χρήση των φαρμάκων και τις συνέπειες της υπερκατανάλωσης.
4) Αποθάρρυνση των φαρμακευτικών εταιριών για την απόσυρση παλαιών αποτελεσματικών και φθηνών φαρμάκων.
5) Εφαρμογή καθορισμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για συγκεκριμένες κατηγορίες παθήσεων σε νοσοκομειακούς ασθενείς
6) Κατάργηση της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων για το φάρμακο
7) Επανέλεγχος των βιβλιαρίων απορίας με τη δημιουργία μητρώου πραγματικά δικαιούχων και εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails