ΔΠΘ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

Δραγάνα, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510-30368 FAX: 25510-30368

Clinical_Pharmacology@hotmail.com

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική"

 

Προκήρυξη 10ουκύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική

 

Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώνει τον δέκατο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική».

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες βιοϊατρικών ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής και Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που έχουν ενδιαφέρον στην Κλινική Φαρμακολογία και την σύγχρονη φαρμακολογική Θεραπευτική.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική».

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από 1ης Ιουλίου 2019 έως και 30ης Σεπτεμβρίου 2019 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για τίτλους αλλοδαπής ή αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης αναγνώρισης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
 4. Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).
 5. Φωτοτυπία ταυτότητος
 6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
 7. Επίσημο αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας (υποχρεωτικά). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας (προαιρετικά).
 8. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία.
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ανάλυση ερευνητικών/επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου και συσχέτιση τους με το Π.Μ.Σ. (τουλάχιστον 800 λέξεις).
 • Δύο συστατικές επιστολές.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από Προσωπική Συνέντευξηόσων, από τους υποψηφίους, πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Η επιλογή θα γίνει έτσι ώστε οι σπουδαστές του κύκλου να καλύπτουν ευρύ φάσμα των διαφόρων βιοιατρικών επιστημών. Ως κατώτατος αριθμός ικανός για την λειτουργία του Π.Μ.Σ ορίζονται οι είκοσι (20) σπουδαστές,ενώ ο συνολικός αριθμός των εισακτέων δεν θα ξεπερνάει τους τριάντα (30). Η εγγραφή και η έναρξη των εργασιών του ΠΜΣ θα γίνει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 1.000€ ανά εξάμηνο και γίνεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ.: 68100

τηλ.: 25510-30911

 

Επικοινωνία για πληροφορίες

Γραμματεία Π.Μ.Σ:

Τηλ: 25510-30705

E-mail:[email protected]

Διαδικτυακόςτόπος:clinicalpharmacology.med.duth.gr Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails