ΠΦΣ: Παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΦΣ για τις άδειες και τις εταιρίες φαρμακείων

Δείτε στο παρακάτω αρχείο όλες τις παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ (Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2015 (ΦΕΚ Β ́ 1445)) 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails