Επιστολή του Συλλόγου μας προς το ΙΚΑ σχετικά με την έναρξη ισχίος του εγγράφου για τα 4 νέα φάρμακα που χορηγούνται από το ΙΚΑ

ΠΡΟΣ: ΙΚΑ Φαρμακευτική Διεύθυνση υπ’ όψη Κας Λίτσα

ΚΟΙΝ: ΙΚΑ Φαρμ. Υπηρεσία Θες/νίκης υπ’ όψη Κας Τάνη


Σας ενημερώνουμε ότι το με αρ. πρωτ. Γ55/832/14-3-2011 έγγραφό σας αναφορικά με την συμπλήρωση του καταλόγου των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος παρελήφθη από το Σύλλογό μας στις 31-3-2011. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω εγγράφου ορίζεται η 1η Απριλίου.

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατον να ενημερωθούν τα μέλη μας πριν το τέλος του Απριλίου, τόσο από το Σύλλογο όσο και από το υποκατάστημα του ΙΚΑ που διένειμε το έγγραφο. Ήδη έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών από φαρμακοποιούς οι οποίοι εκτέλεσαν τις πρώτες μέρες του Απριλίου συνταγές με τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφό σας φάρμακα.

Σας παρακαλούμε να μεταθέσετε την ημερομηνία έναρξης του εγγράφου  αυτού κατά ένα μήνα, δηλαδή από την 1η Μαΐου, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση όλων των μελών μας.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails