Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν ένα αίτημα προς ΑΥΣ

07/02/2020

Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τα παραπεμπτικά αναλωσίμων για τα οποία απαιτείται απόφαση ΑΥΣ, εξέδωσε το e-dapy. Όπως επισημαίνει, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του αιτήματος προς ΑΥΣ, πρέπει να επισυνάπτεται ένα ενιαίο αρχείο .pdf, το οποίο θα περιέχει ανά κατηγορία υλικού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails