Επείγουσα ενημέρωση για καταχώρηση στοιχείων σε Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Θεσσαλονίκη 1 Νοεμβρίου 2019

 

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 2113

 

Προς: Φαρμακοποιούς μέλη του ΦΣΘ

 

Θέμα: «Ενημέρωση για καταχώρηση στοιχείων σε Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4557/2018, Οδηγία 2015/849/ΕΕ) οι εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να παρέχουν σε Ειδικό Μητρώο επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα, τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, την ιδιότητά τους στην επιχείρηση( για παράδειγμα: Πρόεδρος Δ.Σ., Μέλος Δ.Σ., Εταίρος, Μέτοχος κλπ), καθώς και τα δικαιώματα που κατέχουν. Συμπληρώνονται δε με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Την υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων σε Ειδικό Μητρώο έχουν όλα τα φαρμακεία εταιρικής μορφής (εξαιρούνται της υποχρέωσης οι ατομικές επιχειρήσεις)  και πιο συγκεκριμένα όσα είναι:

-Ομόρρυθμες Εταιρείες

-Ετερόρρυθμες Εταιρείες

-Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά μετοχές

-Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

-Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες

-Ανώνυμες Εταιρείες

-Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση των στοιχείων στο Ειδικό Μητρώο  είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου. Η είσοδος του υπευθύνου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων γίνεται με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας taxisnet μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία σταδιακής έναρξης καταχώρησης ανά είδος εταιρικής οντότητας.

Η καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων πρέπει να γίνει έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Κάθε αλλαγή στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων πρέπει να γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της αλλαγής.

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να επικοινωνείτε με τους λογιστές σας για την καταγραφή σας στο ειδικό μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.


 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                        ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails