Προκήρυξη διαγωνισμού PHARMAPOINT 2020

10/6/2020

 

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ΝΠΔΔ δυνάμει της από 27/05/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση και τη διαχείριση του Φαρμακευτικού Συνεδρίου-Έκθεσης «PHARMA POINT 2020», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2020. Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη, ορίζεται η 22α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 22α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, εις τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Εμπορικό Κέντρο Φοίνικας, 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΦΣΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τα Γενικά Στοιχεία, οι Ειδικοί Όροι και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Διαγωνισμού, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.fsth.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν αντίγραφό της από τα γραφεία του ΦΣΘ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Βογιατζή, στο  τηλέφωνο 2310-471776.

Για τον Φ.Σ. Θεσσαλονίκης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails