Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

01/04/2020

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1 Εγκυκλίου (αρ. πρωτ.ταμ. 3986/27-03-2020, διαβάστε την εδώ), το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ απέστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ.

Επισυνάπτεται η διευκρινιστική εγκύκλιος.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails