Υπενθύμιση-ενημέρωση για το VALDOXAN (agomelatine)

Σημαντικές πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηπατικής διαταραχής και για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας των ασθενών υπό αγωγή με VALDOXAN απέστειλε στις 2/7/2019 η εταιρεία Servier Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της οδηγίας του ΕΜΑ, απέστειλε εκπαιδευτικό υλικό για τους φαρμακοποιούς, το οποίο περιλαμβάνει:   

-Ενημέρωση για επαγγελματίες υγείας

-Σχήμα παρακολούθησης ηπατικής λειτουργίας με VALDOXAN

-«Εγχειρίδιο ασθενών» με πίνακα εξετάσεων προτεινόμενης  περιοδικότητας για την παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας και την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών.

-Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος

 Επισυνάπτεται το ενημερωτικό υλικό.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails