Υποβολή μηνιαίων στοιχείων προς τον ΕΟΠΥΥ

1. Όλες οι συνταγές φαρμάκων, ΦΥΚ (εκτός πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ, δείτε ΕΔΩ τη λίστα των ΦΥΚ που χορηγούνται όπως τα υπόλοιπα φάρμακα), εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, των ανασφαλίστων (Ν. 4270/2014 - Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432, ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014, Υ.Α.) και  των Ευρωπαίων ασφαλισμένων μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της κάθε συνταγής όπως: ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις, σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας, λοιπά δικαιολογητικά χορήγησης, ταξινομούνται ανά ημέρα (δεν χρειάζεται αρίθμηση των συνταγών), και καταχωρούνται στη ΝΕΑ κατάσταση υποβολής (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΚΠ) που έχει υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ (εκδίδεται από το πρόγραμμα μηχανογράφησης του φαρμακείου ή από την πύλη https://www.eopyykmes.gr/login.xhtml?viewId=/index.xhtml - έκδοση προτυπωμένου εντύπου ΣΚΠ).

Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής - ΣΣΥ (βλέπε παρακάτω) καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση.
Π.χ. Αν ένα φαρμακείο εκτελέσει με δύο μερικές εκτελέσεις μια συνταγή, με την πρώτη μερική εκτέλεση στις 30/8/2015 και τη δεύτερη μερική εκτέλεση στις 2/9/2015, τότε:

 • Στην υποβολή του Αυγούστου θα συμπεριλάβει την εκτύπωση της 1ης μερικής εκτέλεσης μαζί με την έκδοση του ιατρού, ενώ την εκτύπωση της 2ης μερικής εκτέλεσης θα τη συμπεριλάβει (χωρίς την έκδοση του ιατρού) στην υποβολή του Σεπτεμβρίου.
 • Η 1η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 30/8/2015 στη ΣΚΠ του Αυγούστου ενώ η 2η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 2/9/2015 στη ΣΚΠ του Σεπτεμβρίου.


Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση σελοτέιπ, κόλλας, συρραπτικών, καρφιτσών και συνδετήρων και ότι το «δίπλωμα» των συνταγών δεν προσφέρει απολύτως τίποτα (απλώς «χάνεται» χρόνος και από τα φαρμακεία και από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ δημιουργεί προβλήματα στην επεξεργασία τους από τον ΕΟΠΥΥ. Απλά τοποθετείτε τα έγγραφα μιας εκτέλεσης συνταγής το ένα κάτω από το άλλο με την εξής σειρά: α) εκτέλεση συνταγής (στο πίσω μέρος της έκδοσης του γιατρού), β) πιθανές πρόσθετες σελίδες με τις επικολλημένες ταινίες γνησιότητας και γ) τα πιθανά δικαιολογητικά χορήγησης (ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις) που προσκόμισε ο δικαιούχος. Τα κουπόνια επικολλούνται μόνο στη σελίδα εκτέλεσης της συνταγής και όχι στην σελίδα έκδοσης από τον γιατρό. Επίσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά κολλημένα ώστε να μην κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους. Η σειρά επικόλλησης των ταινιών γνησιότητας δεν έχει καμιά σημασία. Οι πρώτες 12 επικολλούνται πάνω στην εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής και οι υπόλοιπες (αν υπάρχουν) στις σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας.
 

Από τον Ιανουάριο 2017 (κατάθεση Φεβρουαρίου):

α) οι συνταγές των ανασφάλιστων - πρόνοιας (Ν. 4270/2014 - Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432, ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014, Υ.Α.) και οι συνταγές Ευρωπαίων ασφαλισμένων καταχωρούνται στην ίδια κατάσταση με τις συνταγές των ασφαλισμένων

β) οι συνταγές ασφαλισμένων και ανασφάλιστων εντάσσονται στο ίδιο πακέτο συνταγών και στο ίδιο τιμολόγιο

γ) τις συνταγές των Ευρωπαίων ασφαλισμένων τις ξεχωρίζουμε σε ξεχωριστό ματσάκι και εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο.


Στο τέλος του μήνα, χωρίζονται σε τρία ματσάκια, ένα με όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες), ένα με όσες έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα - αριθμημένες με την αρίθμηση που έχουν στη σειρά τους) και ένα με τις συνταγές ευρωπαίων ασφαλισμένων (οι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ Ευρωπαίων ασφαλισμένων παίρνουν την αρίθμηση που έχουν στη σειρά τους και μπαίνουν στο ματσάκι με τις υπόλοιπες χειρόγραφες). Η νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα φαρμακεία αμέσως μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων από την εταιρία που τους εξυπηρετεί μηχανογραφικά και πάντως όχι μετά τις 1/9/2015.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ πως για τα αναλώσιμα διαβήτη και τα λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και για σκευάσματα ειδικής διατροφής (γάλατα κλπ) η κατάθεση των γνωματεύσεων γίνεται ξεχωριστά από την κατάθεση Φεβρουαρίου 2017 (παραπεμπτικά Ιανουαρίου2017) και έπειτα. 

Από 1 Μαΐου 2017 τα παραπεμπτικά αναλωσίμων διαβήτη και λοιπων ιατροτεχνολογικών προΐόντων εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του E-DAPY.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

ΔΕΝ δικαιούνται αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη από τα ιδιωτικά φαρμακεία οι ανασφάλιστοι - δικαιούχοι πρόνοιας.

Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων (ασφαλισμένων & ανασφάλιστων-πρόνοιας) ή για τιμολόγιο ευρωπαίων ασφαλισμένων. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.

2. Εκδίδεται ΜΙΑ ενιαία ΣΚΠ (Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής) για φάρμακα, ΦΥΚ (αυτά που εκτελούνται μέσα από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας), εμβόλια, ορούς, παράγωγα αίματος, για τις συνταγές ασφαλισμένων, ανασφαλίστων - πρόνοιας και ευρωπαίων ασφαλισμένων σε τρία (3) αντίτυπα (σε όλα να αναγράφεται πάνω δεξιά ο κωδικός ΔΙΛΟΦ και ο αριθμός μητρώου του ΤΣΑΥ, όλα με σφραγίδα και υπογραφή) και δύο τιμολόγια (ένα για τα φάρμακα των ασφαλισμένων & ανασφαλίστων - πρόνοιας και ένα για τους ευρωπαίους ασφαλισμένους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες συνταγές). Χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του κάθε τιμολογίου, όλα με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή, προς τον ΕΟΠΥΥ. Για τις οδηγίες συμπλήρωσης των τιμολογίων πατήστε ΕΔΩ.

Από την κατάθεση ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (συνταγές Φεβρουαρίου), είναι υποχρεωτική η υποβολή (ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ) του εντύπου "Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" που κατατίθεται μαζί με τα τιμολόγια και την συγκεντρωτική κατάσταση του Φαρμακείου (πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις οδηγίες έκδοσης του συνοδευτικού σημειώματος από την πύλη https://www.eopyykmes.gr). Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση.

Σημαντικό: Για την κατάθεση Ιανουαρίου (συνταγές Δεκεμβρίου) είναι απαραίτητο στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής να συμπληρωθεί και το πεδίο: "αριθμός πιστωτικών τιμολογίων" με τον αριθμό των πιστωτικών που εκδόθηκαν και αφορούν στις παρακρατήσεις rebate και περικοπών (αν υπάρχουν) του περασμένου έτους σύμφωνα με τη βεβαίωση που εκδίδεται από την πύλη eopyykmes.

Το πιστωτικό προς ΕΟΠΥΥ για τις παρακρατήσεις rebate του 2019 επισυνάπτεται στο ματσάκι με τα πρωτότυπα έγγραφα. Δε χρειάζεται να μπει αντίγραφό του ούτε μέσα στο φάκελο, ούτε στο δεύτερο ματσάκι δικαιολογητικών.

Η βεβαίωση δε χρειάζεται να υποβληθεί στο Σύλλογο.


Προσοχή: Η αξία του ποσού του τιμολογίου πρέπει να συμπίπτει ακριβώς με το αιτούμενο ποσό που αναφέρει η συγκεντρωτική κατάσταση (αφού αφαιρεθούν τα Ευρώ). Το rebate, ακόμη και για τιμολόγια άνω των 35.000 Ευρώ (εξαιρούνται τα ΦΥΚ), υπολογίζεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζουμε τη νέα δυνατότητα που δίνεται από την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για έκδοση τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ. Για αναλυτικές οδηγίες πιέστε ΕΔΩ.

Σημαντικό: Η ΚΜΕΣ δεν θα αποζημιώνει και θα επιστρέφει όλα τα χειρόγραφα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εκδίδονται όλα μηχανογραφημένα είτε από το πρόγραμμα φαρμακείου είτε από την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ΠΦΣ.

 
3. Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα εξής: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Αποστόλου Παύλου12, 15123, Μαρούσι, ΑΦΜ: 997478553, ΔΟΥ Αμαρουσίου. τηλ. 2103729795, 2103666324, 2106871770, 2106871771, 2106871772, 2106871773.

4. Κατάθεση των συνταγών, αποκλειστικά στο Σύλλογο  τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του μήνα. Το ωράριο κατάθεσης για όλες τις ημέρες είναι 08.00 έως 15.00.

Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Προσοχή: Αποφεύγετε να καταθέσετε τις συνταγές την τελευταία ημέρα γιατί ενδεχόμενη καθυστέρηση θα στερήσει το δικαίωμα πληρωμής του λογαριασμού!


5. Οι συνταγές θα είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στις γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ. Αν δεν χωράνε σε μια σακούλα θα χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ή όσες είναι απαραίτητες.

Από την κατάθεση Νοεμβρίου 2018, θα πρέπει να επικολληθεί στο πίσω μέρος κάθε σακούλας που θα χρησιμοποιηθεί, η "ετικέτα φακέλων συνταγών" που εκτυπώθηκε από  την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Από 1/10/2020 (υποβολή λογαριασμών Σεπτεμβρίου) κάθε μηνιαία υποβολή φαρμακείου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:


Την μεγάλη γκρι πλαστική σακούλα του ΕΟΠΥΥ. Έξω από κάθε σακούλα θα αναγράφονται:

 1.     επωνυμία φαρμακείου,
 2.     ο αριθμός σύμβασης ΕΟΠΥΥ (εάν δεν υπάρχει, συμπληρώστε το ΑΦΜ του φαρμακείου),
 3.     το αιτούμενο ποσό φαρμάκων, εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος (ασφαλισμένοι και  ανασφάλιστοι-πρόνοια), 
 4.     το αιτούμενο ποσό Ευρωπαίων ασφαλισμένων,
 5.     το αιτούμενο ποσό των ασφαλισμένων Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής
 6.     το συνολικό αιτούμενο ποσό (ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι - πρόνοια συν ευρωπαίοι ασφαλισμένοι συν Λιμενικό),
 7.     ο κωδικός ΔΙΛΟΦ,
 8.     έτος και μήνας αναφοράς και
 9.     συνολικό πλήθος συνταγών φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος (ασφαλισμένοι, ανασφαλίστοι-πρόνοια, Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι, Λιμενικό) που υποβάλλονται.

 

Πίσω από κάθε σακούλα επικολάμε την ετικέτα φακέλων συνταγών.


Μην χρησιμοποιείτε μαρκαδόρο για να γράψετε έξω από τη σακούλα γιατί μουτζουρώνει αμέσως. Αρκεί το απλό μπλε στυλό.

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι δεμένες με σπάγκο (όχι με κολλητική ταινία).

Επίσης θα πρέπει να αριθμούνται ως εξής: Για 3 σακούλες, για παράδειγμα, θα υπάρχει η αρίθμηση: 1 από 3 στην πρώτη σακούλα, 2 από 3 στη δεύτερη και 3 από 3 στην τρίτη.

Οι γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μην έχουν παραβιαστεί.

Μέσα στη σακούλα του ΕΟΠΥΥ θα υπάρχουν:

 1.    Ένας μικρός φάκελος (όχι σφραγισμένος) με αντίγραφα του ΣΣΥ και όλων των τιμολογίων με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή, με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΣΣΥ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ".
 2.    Ένας μικρός φάκελος (όχι σφραγισμένος) με τις εκτελέσεις συνταγών σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ".
 3.    Ένας μικρός φάκελος (όχι σφραγισμένος) με τις ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ εκτελέσεις συνταγών ασφαλισμένων-ανασφαλίστων και Ευρωπαίων ασφαλισμένων (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ".
 4.    Ένας μικρός φάκελος (όχι σφραγισμένος) με τις εκτελέσεις συνταγών του προγράμματος χορήγησης ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ". Ο φάκελος αυτός θα περιέχει, εκτός από τα έντυπα των εκτελεσμένων συνταγών, τη συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσμένων συνταγών που εκτυπώνεται από την ειδική επιλογή της πλατφόρμας και εξώφυλλο ειδικά σχεδιασμένο που θα συνοδεύει την υποβολή και το οποίο εκτυπώνεται από την ειδική επιλογή της πλατφόρμας (διαβάστε και εδώ). 
 5.   Ένας μικρός φάκελος (όχι σφραγισμένος) με τις εκτελέσεις συνταγών σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), με τη σημείωση (επί του φακέλου) "ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΛΣ-ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ"
 6.    Τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές εκτελέσεις συνταγών διαχωρισμένες σε πακέτα ανά ημερομηνία εκτέλεσης.

 

 

6 .Έξω από τις σακούλες θα υπάρχει ένα πακέτα εγγράφων που θα αποτελείται από:

 1.     Πάνω πάνω την αίτηση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιλογή της σωστής αίτησης, ανάλογα με τον Δήμο που ανήκει το φαρμακείο
 2.     το πρωτότυπο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, όπως αυτό εκδόθηκε από το site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου.
 3.     το πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων-πρόνοιας
 4.     το πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων ασφαλισμένων (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 5.     το πρωτότυπο τιμολόγιο ασφαλισμένων του Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 6.     το πρωτότυπο πιστωτικό τιμολόγιο παρακρατήσεων (ισχύει μόνο για τις συνταγές Δεκεμβρίου)
 7.    την φορολογική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα (για ποσά άνω των 1.500 Ευρώ) και
 8.    την ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ (κάθε Ιανουάριο εφόσον είναι Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΙΚΑ ετήσιας διάρκειας, ή δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) εφόσον έχει ληφθεί μέσω ιντερνέτ και είναι εξάμηνης διάρκειας (για ποσά άνω των 3.000 Ευρώ)

 

Δείτε επίσης: e-DAPY: Φόρμα κατάθεσης και Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση γνωματεύσεων


7. Η κατάθεση των συνταγών του Διανεμητικού γίνεται μέχρι τις 15 του μήνα.  Να προτιμάτε για την κατάθεση τις μέρες μετά το τέλος της παραλαβής των συνταγών του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να εκτυπώσετε τη συγκεντρωτική κατάσταση ΔΙΛΟΦ


Η κατάθεση των συνταγών του διανεμητικού μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συνταγών.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails